İstanbul Haber 34 – Haber – Haberler – Son Dakika Haberleri

Memur ve memur emeklilerinin kazanımlarının detayları

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen), memurlara yapılacak artırımla, en düşük memur maaşının 1 Ocak 2024’teki yüzde 46,81’lik artışla 32 bin 297 lira 40 kuruşa yükseleceğini bildirdi.

Memur ve memur emeklilerinin kazanımlarının detayları
03 Eylül 2023 - 22:12

Memur-Sen, Kamu Vazifelileri Hakem Kurulunca belirlenen 2024-2025’i kapsayan 7. Periyot Toplu Kontrat Kararları’nı yazılı açıklamayla duyurdu.

Buna nazaran, kamu vazifelilerinin maaş ve fiyatlarında, 2024 için yapılacak yüzde 15+10’luk artırımla yıllık kümülatif yüzde 26,50, 2025 için yapılacak yüzde 6+5’lik artırımla yıllık kümülatif yüzde 11,30’luk artış yaşanacak. İki yıllık artırım oranı, enflasyon farkı hariç, kümülatif yüzde 40,79 olacak.

Memur ve memur emeklilerine, 2024 ve 2025’teki artırım oranlarının enflasyonun altında kalması halinde, enflasyon farkı artırımı yapılacak.

En düşük memur maaşında yüzde 46,81 artış

Evli ve iki çocuklu memur baz alınarak yapılan hesaplamaya nazaran en düşük maaş, öngörülen yüzde 15’lik artırım, enflasyon farkı, toplu kontrat ikramiyesi ve aile yardımıyla 1 Ocak 2024’te yüzde 46,81 artarak 22 bin 77 liradan 32 bin 297 lira 40 kuruşa yükselecek.

399 sayılı KHK’ye tabi işçinin fiyat tavanı 2024’ün birinci 6 ayında 32 bin 87 lira 81 kuruşa, ikinci 6 ayda 35 bin 296 lira 59 kuruşa, 2025’in birinci 6 ayında 37 bin 414 lira 39 kuruşa ve ikinci 6 ayda 39 bin 285 lira 11 kuruşa yükseltilecek.

Harcırah Kanunu uyarınca verilecek gündelik fiyatların yeni şartlar çerçevesinde yine belirlenmesine yönelik çalışma yapılacak.

Veteriner tabip takım ve durumlarında bulunanların maaşlarına 699 lira 53 kuruş (10 puan), peyzaj mimarı ve iç mimar unvanlı kontratlı çalışana, fiilen çalıştıkları her gün için 251 lira 83 kuruş ek fiyat ödemesi yapılacak. Bu ödeme üç ayda 5 bin 36 lira 63 kuruşu aşamayacak.

Sıra tahsisli konutlara ait belirlenen beş yıllık oturma mühleti engelli kamu vazifelileri için 6 yıl olarak uygulanacak.

Sendikalı çalışanlar için geçerli Toplu Kontrat ikramiyesi aylık ödenecek. İkramiye fiyatı aylık 360,08 liradan 520,60 liraya yükseltilecek, 6 aylık artırım periyotlarında birebir oranda artırılacak.

Aile bütçesi artırılacak, eşi çalışmayan kamu görevlisine her ay 1673 lira 72 kuruş aile yardımı ödenecek.

1. dereceye gelen çalışana 3600 ek gösterge

1’inci dereceye gelmiş tüm kamu vazifelilerinin ek göstergelerinin 3600’e yükseltilmesi ve 4688 Sayılı Kamu Vazifelileri Sendikaları ve Toplu Kontrat Kanununun şimdiki şartlar çerçevesinde kozmik unsurlara uyumlu hale getirilmesine yönelik çalışma yürütülecek.

Şube müdürü başta olmak üzere müdür unvanlı çalışana 1399,07 lira (20 puan), müdür yardımcısı unvanlı işçiye 1049 lira 30 kuruş (15 puan) ek ödeme yapılacak.

Kamuda misyon yapan mühendislere 1399,07 lira (20 puan), kimyagerlere 699,53 lira (20 puan), tekniker ve teknisyenlere 349,77 lira (5 puan) ek ödeme yapılacak. 375 Sayılı KHK’ye ekli 2 ve 3 sayılı cetvellerde yer alan fiyat göstergeleri 2 bin 280 sayısı eklenerek uygulanacak.

KİT’lerdeki müdürlere ve yardımcılarına tazminat

Kamu İktisadi Teşekkülleri’nde (KİT) vazife yapan başmüdür, kombina, fabrika, kuruluş ve işletme müdürlerinin maaşlarına 2 bin 98 lira 61 kuruş (30 puan) ek ödeme yapılacak. Bu görevlerdekilerin yardımcılarına, bölge müdür yardımcılarına ve daire lider yardımcılarına 1748,38 lira (25 puan) ek ödeme yapılacak.

KİT’lerde misyon yapan teknik şef, atölye şefi, teknik amir, teknik uzman, küme başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar kent plancısı ve veteriner tabiplere 839 lira 44 kuruş (12 puan), biyolog, kimyager, fizikçi, istatistikçi ve matematikçi unvanlı işçiye 349 lira 77 kuruş (5 puan) ek fiyat ödenecek.

Şef takımlarındaki işçiye 1538 lira 97 kuruş (22 puan), amir takımlarında bulunan çalışana 839 lira 44 kuruş (12 puan) ek ödeme yapılacak.

Avukatların vekalet fiyatı yükseltilecek

Kamuda vazife yapan avukatlara ödenebilecek vekalet fiyatının aylık üst hududu 14 bin 727 liraya (20 bin puan) çıkarılacak, bu avukatlara davaları takip etmelerine karşılık her misyona çıkışlarında günlük 202 lira 50 kuruş (275 gösterge rakamı) ödeme yapılacak.

Kadroları, Avukatlık Hizmetleri Sınıfı’nda yer alan işçi 699 lira 53 kuruş (10 puan), tabip ve diş tabibi takım ve konumlarında bulunanlar 839 lira 44 kuruş (12 puan), bu işçiyle çalışan tabip dışı sıhhat işçi ise 699 lira 53 kuruş (10 puan) ek ödeme alacak.

Emekli olanlara ödenecek tazminat

Emekli olan kamu görevlisine 375 Sayılı KHK kapsamında ödenen tazminat fiyatı 2024’ün birinci 6 ayında 9 bin 983 lira 43 kuruş, ikinci 6 ayında 10 bin 981 lira 78 kuruş, 2025’in birinci 6 ayında 11 bin 640 lira 68 kuruş, ikinci altı ayında 12 bin 222 lira 72 kuruş olacak. Bu ödemeden kontratlı işçi de yararlanacak.

Kamu vazifelilerinin burs alan ve devletçe okutulan çocukları için aile yardımı ödeneği (çocuk yardımı) 184,09 lira (250 gösterge rakamı) olarak verilecek.

Sivil savunma uzmanlarının maaşlarına 1 Ocak 2024’te 349 lira 77 kuruş (5 puan) ek artırım yapılacak. Yangına müdahale sırasında vefat eden itfaiye işçisinin mirasçılarına 699 bin 532 lira 50 kuruş (en yüksek devlet memuru aylığının 100 katı) tazminat ödenecek.

Engelli çocuğu olan kamu görevlilerine çocuk yardımı

Engelli çocuğu olan kamu görevlilerine çocuk yardımı kapsamında 0-6 yaş kümesindeki çocukları için 552 lira 26 kuruş (750 gösterge rakamı), 6 yaş üstü çocukları için 276 lira 13 kuruş (375 gösterge rakamı) olarak ödenecek.

Müze araştırmacısı, restoratör ve sanat tarihçilerine, arkeologlar için öngörülen ek özel hizmet tazminat fiyatı baz alınarak açık çalışma mahallindeki vazife yaptıkları her gün için 251 lira 83 kuruş (en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 3,6’sı) fazla ödeme yapılacak.

Sürekli vazife yolluğu

Sözleşmeli çalışana ödenen harcırahların kapsamı genişletilecek, kontratlı işçi de daima misyon yolluğu hakkından faydalandırılacak ve toprağa çıktıkları her gün için harcırah kararlarından yararlandırılacak.

İdari ofis vazifelisi ve idari takviye işçisi unvanlı kontratlı çalışanın maaşlarına ek 699 lira 53 kuruş (10 puan) ödeme yapılacak.

Müze araştırmacısı, arşivci, folklor araştırmacısı, kütüphaneci, kitap pataloğu ve sosyologlarına, hizmet yılları dikkate alınarak ilgili tazminat oranları uygulanacak.

Baraj, santral, maden alanı, fabrika, trafo, gar ve istasyon üzere yerlerdeki kamu konutlarından “hizmet tahsisli” olarak faydalanılacak. Hizmet tahsisli konutların tespiti, yetkili sendika temsilcisinin iştirakiyle belirlenecek.

İtfaiye ve ARFF memurlarının Genel İdari Hizmetleri sınıfı kapsamında kıymetlendirilmesine devam edilecek ve bu işçi ile yangın söndürme erlerine, ek 489 lira 67 kuruş (7 puan) ödeme yapılacak.

Toplu taşıma kartı verilecek

Bakanlıklar ve bağlı, ilgili ve bağlantılı kuruluşların merkez teşkilatlarında misyon yapan çalışana servis hizmeti sunulacak ve taşra ünitelerinde var olan servis hizmetinden kamu vazifelileri de yararlanacak, servis hizmeti sunulamayan yahut faydalanılacak servis hizmeti bulunmayan durumlarda, günlük geliş gidiş ve bir transfer olmak üzere toplu taşıma kartı verilecek.

Koruma ve güvenlik vazifelilerinin maaşlarına 699 lira 53 kuruş (10 puan) ek ödeme yapılacak. Silahlı misyon yapanların ek ödeme oranlarına 349 lira 77 kuruş (5 puan) daha ek verilecek.

Kamu görevlilerinden unvan değişikliği suretiyle öteki takımlara naklen atananların yeni takıma ait mali haklarından doğacak farklar ödenecek.

KİT’lerde vazife yapan birtakım çalışanla teknik çalışana ek ödeme

KİT’lerde arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık alanlarda şurası tarım, hayvancılık uygulama üniteleri ve yol üzere açık çalışma mahallerinde fiilen çalışan, küme başmühendisi, başmühendis, başmimar, mühendis, mimar, kent plancısı, maden haritacılığı uzmanı, yer altı ve yer üstü maden uzmanı, jeolog, hidrolog, hidrojeolog, jeofizikçi, fizikçi, jeomorfolog, kimyager, biyolog, teknik amir, teknik şef, atölye şefi ve teknik uzman durumlarındaki kontratlı işçiye fiilen çalıştıkları her gün için 251 lira 83 kuruş (yüzde 3,6) olmak ve üç ayda 5 bin 36 lira 63 kuruşu (yüzde 72’yi) aşmamak üzere, başeksper, eksper, topograf ve tekniker konumlarında vazife yapan kontratlı çalışana fiilen çalıştıkları her gün için 167 lira 89 kuruş (yüzde 2,4) olmak ve üç ayda 3 bin 357 lira 76 kuruşu (yüzde 48) aşmamak üzere, başteknisyen, teknisyen, teknik ressam ve sürveyan durumlarında misyonlu kontratlı çalışana fiilen çalıştıkları her gün için 97 lira 93 kuruş (yüzde 1,4) olmak ve üç ayda 1958 lira 69 kuruşu (yüzde 28) aşmamak üzere ek fiyat ödemesi yapılacak. Bu ödemeden kontratlı işçi de yararlanacak.

Aile yardımı ödeneğinden geriye dönük yararlanma

Aile yardımı ödeneğinin bildirime dayalı geriye dönük 3 ay müddetle ödenmesine, tarih güncellemesi yapılmak suretiyle devam edilecek.

Kamu vazifelilerinin çocuklarına yönelik kreş hizmeti uygulamasının başlaması konusunda adım atılacak.

Kadrolu teknik çalışanın ek özel hizmet tazminatı oranları, sırasıyla yüzde 3,6, yüzde 2,4, yüzde 1,4 ve sonu yüzde 72, yüzde 48, yüzde 28 olarak artacak.

Yurt içinde yer değiştirme masrafı, belgelendirme kuralı olmaksızın tüm işçiye ödenecek.

EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    KUR ÇEVİRİCİ

    Para Birimi

    Çevrilecek Para Birimini Seçin

    hassas kontrollü klima Tesettür giyim Deneme bonusu veren siteler asibet asibet giriş roofbet roofbet giriş ofansifbet ofansifbet giriş avvabet avvabet giriş
       

    COPYRIGHT TUM HAKLARI SAKLIDIR - 2022 - İSTANBUL HABER 34