İstanbul Haber 34 – Haber – Haberler – Son Dakika Haberleri

FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

FADE BESİN YATIRI 2023-08-30 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! FADE BESİN YATIRI ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık tıklayın!

FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
31 Ağustos 2023 - 8:48

FADE BESİN YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.( Sürdürülebilirlik Ahenk Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Ahenk Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere Ait Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Ahenk Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Siyaset ve Hedefler

A1.1. İştirak idare konseyi tarafından öncelikli çevresel, toplumsal ve kurumsal idare (ÇSY) bahisleri, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X .
A1.1. İştirak idare heyeti tarafından ÇSY siyasetleri (Örn: Etraf Siyaseti, Güç Siyaseti, İnsan Hakları ve Çalışan Siyaseti vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X .
A1.2. ÇSY siyasetleri kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli gayeler kamuya açıklanmıştır.
X .
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY siyasetlerinin yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya üniteler ile ÇSY bahisleriyle ilgili iştirakteki en üst seviye sorumlular ve vazifeleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X .
A2.1. Sorumlu komite ve/veya ünite tarafından, siyasetler kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir sefer idare konseyine raporlanmıştır.
X .
A2.2. ÇSY amaçları doğrultusunda uygulama ve hareket planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X .
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile kelam konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma seviyesi kamuya açıklanmıştır.
X .
A2.4. İş süreçlerine yahut eser ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını düzgünleştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X .
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında iştirakin sürdürülebilirlik performansına, amaçlarına ve hareketlerine ait bilgi anlaşılabilir, gerçek ve kâfi bir formda verilmiştir.
X 31.12.2022 Faaliyet Raporu
A3.2. İştirak tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gayelerinden hangileri ile bağlı olduğuna ait bilgi kamuya açıklanmıştır.
X .
A3.3. ÇSY mevzularında aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY siyasetleri açısından değerli nitelikteki ve/veya faaliyetleri değerli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X .
A4. Doğrulama

A4.1. Paydaşlığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X .
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. İştirak, etraf idaresi alanındaki siyaset ve uygulamalarını, aksiyon planlarını, çevresel idare sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X .
B2. Etraf idaresine ait bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ait olarak raporun kapsamı, raporlama devri, raporlama tarihi, raporlama şartları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X .
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim heyeti üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel gayeler kamuya açıklanmıştır.
X .
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel meselelerin iş maksatlarına ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X .
B7. Operasyon süreci dahil paydaşlık bedel zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak biçimde çevresel hususların nasıl yönetildiği, iş gayelerine ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X .
B8. Etraf konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının siyaset oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X .
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, güç idaresi, su ve atık su idaresi, atık idaresi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel tesirleri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir biçimde kamuya açıklanmıştır.
X .
B10. Dataları toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl detayları kamuya açıklanmıştır.
X .
B11. Evvelki yıllarla mukayeseli olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış yahut azalışı kamuya açıklanmıştır.
X .
B12. Çevresel tesirlerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli gayeler belirlenmiş, bu gayeler ve geçmiş yıllarda belirlenen gayelere nazaran ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X .
B13. İklim krizi ile çaba stratejisi oluşturulmuş ve planlanan hareketler kamuya açıklanmıştır.
X .
B14. Eserler ve/veya hizmetlerin etrafa potansiyel olumsuz tesirini önlemek yahut bu tesirleri minimuma indirmek gayesiyle program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X .
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon ölçülerinde azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X .
B15. Çevresel tesirleri azaltmaya yönelik teşebbüs ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X .
B16. Güç tüketimi (doğal gaz, motorin, akaryakıt, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) dataları Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X .
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X .
B18. Yenilenebilir güç kullanımının artırılması, sıfır yahut düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X İlgili Siyaset Oluşturulmuş Olup Kamuya Açıklanmamıştır.
B19. Yenilenebilir güç üretim ve kullanım bilgileri kamuya açıklanmıştır.
X .
B20. Güç verimliliği projeleri yapılmış ve güç verimliliği projeleri sayesinde elde edilen güç tüketim ve emisyon azaltım ölçüsü kamuya açıklanmıştır.
X .
B21. Su tüketimi, varsa yer altından yahut yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su ölçüleri, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X .
B22. Operasyonlar yahut faaliyetlerinin rastgele bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap – Trade yahut Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X .
B23. Raporlama periyodunda biriken yahut satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X .
B24. İştirak içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise detayları kamuya açıklanmıştır.
X .
B25. İştirakin çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X .
C. TOPLUMSAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Üniversal Beyannamesi, Türkiye?nin onayladığı ILO Mukaveleleri ve öbür ilgili mevzuatı kapsayacak formda Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Siyaseti oluşturulmuş, siyasetin uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve siyaset ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X .
C1.2. Tedarik ve paha zinciri tesirleri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının güzelleştirilmesi, bayan istihdamı ve kapsayıcılık hususlarına (cinsiyet, ırk, din, lisan, uygar durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, toplumsal ve kültürel farklılıklar vb. bahislerde ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ait siyasetinde yer verilmiştir.
X .
C1.3. Makul ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere hassas kesitlerin (düşük gelirli kısımlar, bayanlar vb.) yahut azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda bedel zinciri boyunca alınan tedbirler kamuya açıklanmıştır.
X .
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk personel çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ait gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X .
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat istikrarı tahlilleri ve yetenek idare hususlarına çalışan haklarına ait siyasetinde yer verilmiştir.
X Siyaset şirketi içi çalışanların erişimine açık olmakla birlikte, kamuya açıklanmamıştır.
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve uyuşmazlıkların tahliline ait düzenekler oluşturularak uyuşmazlık tahlil süreçleri belirlenmiştir.
X .
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan periyot içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X .
C1.6. İş sıhhati ve güvenliği siyasetleri oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X .
C1.6. İş kazalarını tedbire ve sıhhatin korunması emeliyle alınan tedbirler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X İlgili siyaset oluşturulmuş olup kamuya açıklanmamıştır
C1.7. Şahsî dataların korunması ve bilgi güvenliği siyasetleri oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X İlgili siyaset oluşturulmuş olup kamuya açıklanmamıştır
C1.8. Etik siyaseti oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X İlgili siyaset oluşturulmuş olup kamuya açıklanmamıştır
C1.9. Toplumsal yatırım, toplumsal sorumluluk, finansal kapsayıcılık ve finansmana erişim kapsamındaki çalışmalar açıklanmıştır.
X .
C1.10. Çalışanlara ÇSY siyasetleri ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X .
C2. Paydaşlar, Memleketler arası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin idaresi ve tahliline ait müşteri memnuniyeti siyaseti düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X İlgili siyaset oluşturulmuş olup kamuya açıklanmamıştır
C2.2. Paydaşlarla yürütülen bağlantı (hangi paydaş, mevzu ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X .
C2.3. Raporlamalarda benimsenen memleketler arası raporlama standartları açıklanmıştır.
X .
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı yahut üye olunan memleketler arası kuruluş, komite ve unsurlar kamuya açıklanmıştır.
X .
C2.5. Borsa İstanbul?un ve/veya memleketler arası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X .
D. KURUMSAL İDARE İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki önlemler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X .
D2. Toplumsal sorumluluk projeleri, farkındalık aktiflikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun ehemmiyeti hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X .

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190371

BIST

EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    KUR ÇEVİRİCİ

    Para Birimi

    Çevrilecek Para Birimini Seçin

    hassas kontrollü klima Tesettür giyim Deneme bonusu veren siteler asibet asibet giriş roofbet roofbet giriş ofansifbet ofansifbet giriş avvabet avvabet giriş
       

    COPYRIGHT TUM HAKLARI SAKLIDIR - 2022 - İSTANBUL HABER 34