İstanbul Haber 34 – Haber – Haberler – Son Dakika Haberleri

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu

CELIK HALAT 2023-08-28 tarihli – KAP bildirimleri Bloomberg HT’de! CELIK HALAT ile ilgili en sıcak gelişmeleri takip etmek için artık tıklayın!

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Uyum Raporu
29 Ağustos 2023 - 6:36

ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.( Sürdürülebilirlik Ahenk Raporu )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Ahenk Durumu Açıklama Kamuya Açıklanan Bilgilere Ait Rapor Bilgisi (Sayfa numarası, internet sitesinde yer aldığı menü adı)
Evet Kısmen Hayır İlgisiz
Sürdürülebilirlik Ahenk Raporu

A. GENEL İLKELER

A1. Strateji, Siyaset ve Hedefler

A1.1. İştirak idare şurası tarafından öncelikli çevresel, toplumsal ve kurumsal idare (ÇSY) bahisleri, riskleri ve fırsatları belirlenmiştir.
X Çalışma Revize Ediliyor.
A1.1. İştirak idare şurası tarafından ÇSY siyasetleri (Örn: Etraf Siyaseti, Güç Siyaseti, İnsan Hakları ve Çalışan Siyaseti vb.) oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X Şirket?in ?Etik Unsur ve Davranış Kuralları?? https://www.celikhalat.com.tr/images/uploaded/pdf/17.01. 01_4_Etik_Ilke_ve_Davranis_Kurallari.pdf ?İnsan Kaynakları Siyaseti? https://www.celikhalat.com.tr/images/uploaded/PDF_polit ikalar/IKP_3_INSAN_KAYNAKLARI_POLITIKASI.pdf ?Çevre , İş Sıhhati ve Güvenliği Siyaseti? https://www.celikhalat.com.tr/images/uploaded/PDF_polit ikalar/CISIGP_7_CEVRE_IS_SAGLIGI_VE_IS_GUVEN LIGI_POLITIKASI.pdf ?Enerji Polikası? https://www.celikhalat.com.tr/images/uploaded/PDF_politi kalar/EnYS.EK-01_1_Enerji_Politikamiz.pdf ?Ücret Siyaseti? https://www.celikhalat.com.tr/images/uploaded/PDF_poli tikalar/celha-ucret-politikasi.pdf ?Kar Dağıtım Siyaseti? https://www.celikhalat.com.tr/images/uploaded/PDF_poli tikalar/kardagitimpolitikasi-ek-6.pdf ?Kişisel Bilgilerin Korunması Siyaseti? https://www.celikhalat.com.tr/images/uploaded/PDF_poli tikalar/kisisel-verilerin-korunmasi- politikasi%2006.01.%202023.pdf ?Bilgilendirme Siyaseti? https://www.celikhalat.com.tr/images/uploaded/PDF_poli tikalar/celha-bilgilendirme-politikasi.pdf ?Kalite Siyaseti? https://www.celikhalat.com.tr/kalite-politikas%C4%B1 da Kurumsal İnternet Sitesi vasıtasıyla kamuya açıklanmıştır.
A1.2. ÇSY siyasetleri kapsamında belirlenen kısa ve uzun vadeli gayeler kamuya açıklanmıştır.
X
A2. Uygulama/İzleme

A2.1. ÇSY siyasetlerinin yürütülmesinden sorumlu komiteler ve/veya üniteler ile ÇSY bahisleriyle ilgili iştirakteki en üst seviye sorumlular ve vazifeleri belirlenerek kamuya açıklanmıştır.
X
A2.1. Sorumlu komite ve/veya ünite tarafından, siyasetler kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler yıl içinde en az bir defa idare şurasına raporlanmıştır.
X
A2.2. ÇSY maksatları doğrultusunda uygulama ve aksiyon planları oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X
A2.3. ÇSY Kilit Performans Göstergeleri (KPG) ile kelam konusu göstergelere yıllar bazında ulaşma seviyesi kamuya açıklanmıştır.
X
A2.4. İş süreçlerine yahut eser ve hizmetlere yönelik sürdürülebilirlik performansını güzelleştirici faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X
A3. Raporlama

A3.1. Faaliyet raporlarında paydaşlığın sürdürülebilirlik performansına, gayelerine ve aksiyonlarına ait bilgi anlaşılabilir, gerçek ve kâfi bir formda verilmiştir.
X
A3.2. Paydaşlık tarafından, faaliyetlerinin Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Emellerinden hangileri ile alakalı olduğuna ait bilgi kamuya açıklanmıştır.
X
A3.3. ÇSY bahislerinde aleyhte açılan ve/veya sonuçlanan, ÇSY siyasetleri açısından kıymetli nitelikteki ve/veya faaliyetleri değerli ölçüde etkileyecek davalar kamuya açıklanmıştır.
X ÇSY Siyasetleri Açısından Dava Olmamıştır.
A4. Doğrulama

A4.1. Paydaşlığın ÇSY Kilit Performans ölçümleri bağımsız üçüncü tarafça doğrulanmış ve kamuya açıklanmıştır.
X
B. ÇEVRESEL İLKELER

B1. Paydaşlık, etraf idaresi alanındaki siyaset ve uygulamalarını, aksiyon planlarını, çevresel idare sistemlerini (ISO 14001 standardı ile bilinmektedir) ve programlarını kamuya açıklamıştır.
X ISO 14001 Etraf İdare Sistemi ve ISO 50001 Güç İdare Sistemi mevcut olup sertifikaları ve siyasetleri kamuya açıklanmıştır. ?Çevre , İş Sıhhati ve Güvenliği Siyaseti? https://www.celikhalat.com.tr/images/uploaded/PDF_polit ikalar/CISIGP_7_CEVRE_IS_SAGLIGI_VE_IS_GUVEN LIGI_POLITIKASI.pdf https://www.celikhalat.com.tr/images/uploaded/14001.pdf ?Enerji Polikası? https://www.celikhalat.com.tr/images/uploaded/PDF_politi kalar/EnYS.EK-01_1_Enerji_Politikamiz.pdf https://www.celikhalat.com.tr/images/uploaded/ISO50001 Cert.pdf
B2. Etraf idaresine ait bilgilerin verilmesinde hazırlanan çevresel raporlara ait olarak raporun kapsamı, raporlama devri, raporlama tarihi, raporlama şartları ile ilgili kısıtlar kamuya açıklanmıştır.
X
B4. Menfaat sahipleri (Yönetim konseyi üyeleri, yöneticiler ve çalışanlar gibi) bazında performans teşvik sistemleri kapsamında ödüllendirme kriterlerine dahil edilen çevresel gayeler kamuya açıklanmıştır.
X Çalışanlar için Teklif sistemi mevcuttur.
B5. Öncelikli olarak belirlenen çevresel sıkıntıların iş gayelerine ve stratejilerine nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X ?Çevre , İş Sıhhati ve Güvenliği Siyaseti? https://www.celikhalat.com.tr/images/uploaded/PDF_polit ikalar/CISIGP_7_CEVRE_IS_SAGLIGI_VE_IS_GUVEN LIGI_POLITIKASI.pdf
B7. Operasyon süreci dahil paydaşlık paha zinciri boyunca tedarikçi ve müşterileri de kapsayacak formda çevresel bahislerin nasıl yönetildiği, iş maksatlarına ve stratejilere nasıl entegre edildiği kamuya açıklanmıştır.
X
B8. Etraf konusunda ilgili kuruluşlar ve sivil toplum kuruluşlarının siyaset oluşturma süreçlerine dahil olunup olunmadığı ve bu kurum ve kuruluşlarla yapılan iş birlikleri kamuya açıklanmıştır.
X
B9. Çevresel göstergeler (Sera gazı emisyonları (Kapsam-1 (Doğrudan), Kapsam-2 (Enerji dolaylı), Kapsam-3 (Diğer dolaylı), hava kalitesi, güç idaresi, su ve atık su idaresi, atık idaresi, biyoçeşitlilik etkileri)) ışığında çevresel tesirleri ile ilgili bilgileri dönemsel olarak karşılaştırılabilir bir formda kamuya açıklanmıştır.
X
B10. Dataları toplamak ve hesaplamak için kullanılan standart, protokol, metodoloji ve baz yıl detayları kamuya açıklanmıştır.
X
B11. Evvelki yıllarla mukayeseli olarak rapor yılı için çevresel göstergelerinin artış yahut azalışı kamuya açıklanmıştır.
X
B12. Çevresel tesirlerini azaltmak için kısa ve uzun vadeli amaçlar belirlenmiş, bu maksatlar ve geçmiş yıllarda belirlenen maksatlara nazaran ilerleme durumu kamuya açıklanmıştır.
X
B13. İklim krizi ile gayret stratejisi oluşturulmuş ve planlanan hareketler kamuya açıklanmıştır.
X
B14. Eserler ve/veya hizmetlerin etrafa potansiyel olumsuz tesirini önlemek yahut bu tesirleri minimuma indirmek emeliyle program ya da prosedürler oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X ?Çevre , İş Sıhhati ve Güvenliği Siyaseti? https://www.celikhalat.com.tr/images/uploaded/PDF_polit ikalar/CISIGP_7_CEVRE_IS_SAGLIGI_VE_IS_GUVEN LIGI_POLITIKASI.pdf İle kamuya açıklanmıştır.
B14. Üçüncü tarafların (örn. tedarikçi, alt yüklenici, bayi vb.) sera gazı emisyon ölçülerinde azaltım sağlamaya yönelik aksiyonlar alınmış ve bu aksiyonlar kamuya açıklanmıştır.
X
B15. Çevresel tesirleri azaltmaya yönelik teşebbüs ve projelerin sağladığı çevresel fayda/kazanç ve maliyet tasarrufları kamuya açıklanmıştır.
X
B16. Güç tüketimi (doğal gaz, motorin, akaryakıt, LPG, kömür, elektrik, ısıtma, soğutma vb.) dataları Kapsam-1 ve Kapsam-2 olarak kamuya açıklanmıştır.
X
B17. Raporlama yılında üretilen elektrik, ısı, buhar ve soğutma hakkında kamuya açıklama yapılmıştır.
X
B18. Yenilenebilir güç kullanımının artırılması, sıfır yahut düşük karbonlu elektriğe geçiş konusunda çalışmalar yapılmış ve kamuya açıklanmıştır.
X
B19. Yenilenebilir güç üretim ve kullanım bilgileri kamuya açıklanmıştır.
X
B20. Güç verimliliği projeleri yapılmış ve güç verimliliği projeleri sayesinde elde edilen güç tüketim ve emisyon azaltım ölçüsü kamuya açıklanmıştır.
X
B21. Su tüketimi, varsa yer altından yahut yer üstünden çekilen, geri dönüştürülen ve deşarj edilen su ölçüleri, kaynakları ve prosedürleri kamuya açıklanmıştır.
X
B22. Operasyonlar yahut faaliyetlerinin rastgele bir karbon fiyatlandırma sistemine (Emisyon Ticaret Sistemi, Cap – Trade yahut Karbon Vergisi) dâhil olup olmadığı kamuya açıklanmıştır.
X
B23. Raporlama periyodunda biriken yahut satın alınan karbon kredisi bilgisi kamuya açıklanmıştır.
X
B24. İştirak içerisinde karbon fiyatlandırması uygulanıyor ise detayları kamuya açıklanmıştır.
X
B25. İştirakin çevresel bilgilerini açıkladığı platformlar kamuya açıklanmıştır.
X
C. TOPLUMSAL İLKELER

C1. İnsan Hakları ve Çalışan Hakları

C1.1. İnsan Hakları Kozmik Beyannamesi, Türkiye?nin onayladığı ILO Mukaveleleri ve öbür ilgili mevzuatı kapsayacak formda Kurumsal İnsan Hakları ve Çalışan Hakları Siyaseti oluşturulmuş, siyasetin uygulanmasıyla ilgili sorumlular belirlenmiş ve siyaset ile sorumlular kamuya açıklanmıştır.
X ?Etik Prensip ve Davranış Kuralları?? web sitesinde kamuya açıklanmıştır. https://www.celikhalat.com.tr/images/uploaded/pdf/17.01.01 _4_Etik_Ilke_ve_Davranis_Kurallari.pdf
C1.2. Tedarik ve kıymet zinciri tesirleri de gözetilerek adil iş gücü, çalışma standartlarının güzelleştirilmesi, bayan istihdamı ve kapsayıcılık hususlarına (cinsiyet, ırk, din, lisan, uygar durum, etnik kimlik, cinsel yönelim, cinsiyet kimliği, ailevi sorumluluklar, sendikal faaliyetler, siyasi görüş, engellilik, toplumsal ve kültürel farklılıklar vb. mevzularda ayrım yapılmaması gibi) çalışan haklarına ait siyasetinde yer verilmiştir.
X ?Etik Unsur ve Davranış Kuralları?? web sitesinde kamuya açıklanmıştır. https://www.celikhalat.com.tr/images/uploaded/pdf/17.01.01 _4_Etik_Ilke_ve_Davranis_Kurallari.pdf
C1.3. Belli ekonomik, çevresel, toplumsal faktörlere hassas kesitlerin (düşük gelirli kısımlar, bayanlar vb.) yahut azınlık haklarının/fırsat eşitliğinin gözetilmesi konusunda bedel zinciri boyunca alınan tedbirler kamuya açıklanmıştır.
X ?Etik Prensip ve Davranış Kuralları?? web sitesinde kamuya açıklanmıştır. https://www.celikhalat.com.tr/images/uploaded/pdf/17.01.01 _4_Etik_Ilke_ve_Davranis_Kurallari.pdf
C1.4. Ayrımcılığı, eşitsizliği, insan hakları ihlallerini, zorla çalıştırmayı ve çocuk personel çalıştırılmasını önleyici ve düzeltici uygulamalara ait gelişmeler kamuya açıklanmıştır.
X ?Etik Unsur ve Davranış Kuralları?? web sitesinde kamuya açıklanmıştır. https://www.celikhalat.com.tr/images/uploaded/pdf/17.01.01 _4_Etik_Ilke_ve_Davranis_Kurallari.pdf
C1.5. Çalışanlara yapılan yatırım (eğitim, gelişim politikaları), tazminat, tanınan yan haklar, sendikalaşma hakkı, iş/hayat istikrarı tahlilleri ve yetenek idare hususlarına çalışan haklarına ait siyasetinde yer verilmiştir.
X
C1.5. Çalışan şikâyetleri ve uyuşmazlıkların tahliline ait sistemler oluşturularak uyuşmazlık tahlil süreçleri belirlenmiştir.
X Çalışan Memnuniyet Anketleri vb.
C1.5. Çalışan memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak raporlanan periyot içinde yapılan faaliyetler kamuya açıklanmıştır.
X ?Etik Prensip ve Davranış Kuralları?? web sitesinde kamuya açıklanmıştır. https://www.celikhalat.com.tr/images/uploaded/pdf/17.01.01 _4_Etik_Ilke_ve_Davranis_Kurallari.pdf
C1.6. İş sıhhati ve güvenliği siyasetleri oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X ?Çevre , İş Sıhhati ve Güvenliği Siyaseti? https://www.celikhalat.com.tr/images/uploaded/PDF_polit ikalar/CISIGP_7_CEVRE_IS_SAGLIGI_VE_IS_GUVEN LIGI_POLITIKASI.pdf
C1.6. İş kazalarını tedbire ve sıhhatin korunması gayesiyle alınan tedbirler ve kaza istatistikleri kamuya açıklanmıştır.
X
C1.7. Şahsî bilgilerin korunması ve bilgi güvenliği siyasetleri oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X ?Kişisel Bilgilerin Korunması Siyaseti? https://www.celikhalat.com.tr/images/uploaded/PDF_poli tikalar/kisisel-verilerin-korunmasi- politikasi%2006.01.%202023.pdf
C1.8. Etik siyaseti oluşturulmuş ve kamuya açıklanmıştır.
X ?Etik Prensip ve Davranış Kuralları?? web sitesinde kamuya açıklanmıştır. https://www.celikhalat.com.tr/images/uploaded/ pdf/17.01.01_4_Etik_Ilke_ve_Davranis_Kurall ari.pdf
C1.10. Çalışanlara ÇSY siyasetleri ve uygulamaları konusunda bilgilendirme toplantıları ve eğitim programları düzenlenmiştir.
X
C2. Paydaşlar, Milletlerarası Standartlar ve İnisiyatifler

C2.1. Müşteri şikâyetlerinin idaresi ve tahliline ait müşteri memnuniyeti siyaseti düzenlenmiş ve kamuya açıklanmıştır.
X
C2.2. Paydaşlarla yürütülen bağlantı (hangi paydaş, husus ve sıklık) hakkında bilgiler kamuya açıklanmıştır.
X
C2.3. Raporlamalarda benimsenen memleketler arası raporlama standartları açıklanmıştır.
X
C2.4. Sürdürülebilirlik ile ilgili benimsenen prensipler, imzacı yahut üye olunan memleketler arası kuruluş, komite ve unsurlar kamuya açıklanmıştır.
X
C2.5. Borsa İstanbul?un ve/veya memleketler arası endeks sağlayıcıların sürdürülebilirlik endekslerinde yer almak için geliştirmelerde bulunulmuş, çalışmalar yürütülmüştür.
X
D. KURUMSAL İDARE İLKELERİ

D1. Sürdürülebilirlik alanındaki önlemler ve stratejilerin belirlenmesinde menfaat sahiplerinin görüşlerine başvurulmuştur.
X
D2. Toplumsal sorumluluk projeleri, farkındalık aktiflikleri ve eğitimler ile sürdürülebilirlik konusu ve bunun kıymeti hakkında farkındalığın artırılması konusunda çalışmalar yapılmıştır.
X

http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190058

BIST

EN ÇOK KAZANANLAR
  EN ÇOK KAYBEDENLER
   EN ÇOK İŞLEM GÖRENLER
    BUGÜN 1000TL NE OLDU?
    • -

     BORSA

    • -

     DOLAR

    • -

     EURO

    • -

     ALTIN

    KUR ÇEVİRİCİ

    Para Birimi

    Çevrilecek Para Birimini Seçin

    hassas kontrollü klima Tesettür giyim Deneme bonusu veren siteler asibet asibet giriş roofbet roofbet giriş ofansifbet ofansifbet giriş avvabet avvabet giriş
       

    COPYRIGHT TUM HAKLARI SAKLIDIR - 2022 - İSTANBUL HABER 34